Algemene voorwaarden

Het chartercontract wordt tussen het charterbedrijf (verhuurder) en de huurder afgesloten.

 

Betaling, Annulering, No Show van de huurder

 • Voor zover niet anders in het contract is aangeduid wordt de aanbetaling van de charterprijs in de aangegeven hoogte binnen 3 dagen na het maken van het contract betaald. Het restbedrag moet 4 weken voor aankomst betaald zijn.
 • De verhuurder kan in dringende gevallen binnen 4 dagen na het maken van het contract het contract verbreken. In dit geval is de verhuurder verplicht het betaalde bedrag aan de huurder terug te betalen.
 • Als de huurder niet kan huren, dan dient deze dit op tijd door te geven. Verhuurt de verhuurder het schip aan een ander voor dezelfde conditie’ s dan krijgt de huurder zijn betaling terug minus de handelingskosten in hoogte van minstens 20% van de charterprijs terug. Het wordt de huurder dringend verzocht om een annuleringskostenverzekering af te sluiten. Op aanvraag kan de verhuurder u de formulieren toesturen.
 • Betaald de huurder niet binnen de termijnen, dan kan de verhuurder het contract ontbinden. Betaalde bedragen worden terug gestort minus 20% verwerkingskosten als het jacht door een ander wordt verhuurd voor dezelfde condities.

Plichten van de verhuurder.

 1. Het geboekte jacht wordt door de huurder schoon, zeilklaar, zeewaardig en volgetankt overgegeven.
 2. Het geboekte jacht kan tijdens het chartercontract niet overgegeven worden aan derden. (Bij door schade of iets dergelijks door een ongeluk, botsing, zorgt de verhuurder voor een soort gelijk jacht ter vervanging. Eventueel waarborg blijft ingehouden van de huurder totdat het vervangingsjacht wordt terug gegeven.

 

De huurder beveiligt en verplicht zich als volgt.

 • De beginselen te kennen van het zeemanschap
 • Het zeemanschap te beheersen en de nodige zeeman ervaring te hebben of ervoor zorg te dragen iemand met deze ervaring mee aan boord te nemen. Is de huurder of zijn schipper niet in het bezit van de benodigde vaarbewijzen dan heeft de verhuurder het recht de overgave van het jacht te weigeren of voor een schipper te zorgen op kosten van de huurder. De verhuurder kan ook doen besluiten de gehele huur periode te ontbinden en de betaalde huur penningen terug te betalen minus 20%
 • Op de hoogte te zijn van de regels van het gastland en aan- en afmeldingen bij de havenmeester te melden.
 • Het jacht niet voor commerciële doeleinden gebruiken, geen vreemde passagiers meenemen, het jacht zonder schriftelijke goedkeuring van de verhuurder niet afstaan of verhuren aan derden en geen gevaarlijke goederen en stoffen transporteren.
 • Het vaargebied van de verhuurder dient alleen met toestemming van de verhuurder worden betreden.
 • Geen veranderingen aan het schip of de uitrusting hiervan uit te voeren.
 • Jacht en uitrusting goed te behandelen, het jacht alleen met bootschoenen betreden, het logboek te gebruiken, zodat de huurder op de hoogte is van de voorwaarden van het vaargebied, bijvoorbeeld stromingen en de veranderingen van de waterstand bij veel wind etc.
 • Bij windsterkte vanaf windkracht 7 de haven niet verlaten.
 • Het jacht dient na terugkeer in schone, ordelijke en volgetankte toestand terug worden gegeven. Is dit niet het geval dan wordt het reinigen, tanken etc. berekend aan de huurder en wordt de borg of een deel hiervan ingehouden. Hetzelfde geldt voor de verstopping van het boordtoilet, in dit geval wordt er € 200,- berekend.
 • Bij schade, botsingen of iets dergelijks aan het schip is de huurder verplicht de verhuurder hiervan direct op de hoogte stellen. Bij schade aan schip of verwonding van personen dient de huurder voor een schadebericht op te stellen en voor een verklaring van de havenmeester, arts enz. te zorgen indien nodig.
 • In geval van schade van het jacht altijd met de eigen lijn laten afslepen en geen overeenkomsten over afsleep- of bergingskosten maken.
 • De toestand van het schip nakijken en ook de volledigheid van de uitrusting en inventaris zowel bij de overname en de teruggave van het schip. Dit gebeurd aan de hand van de checklijst aan boord en het ondertekening van de checklijst.
 • Klachten vermelden op het overname- en teruggave protocol. Een klacht die te laat vermeld wordt word uitgesloten.
 • Wettelijk voorgeschreven chartercontracten of eigen contractformulieren van de verhuurder moeten voor de overname van het jacht getekend zijn.

Reparaties en motortoezicht

1)Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door goedkeuring van de verhuurder. Uitgeleende delen moeten in ieder geval altijd bewaard worden. De kosten van de reparaties die door slijtage noodzakelijk waren worden door de verhuurder aan de hand van de  bijgeleverde rekening terug betaald.

2)De oliestand, de koelvloeistofstand worden door de huurder dagelijks nagekeken. Tevens dient de huurder te controleren of de motorkoeling in orde is bij lopende motor. Schades die ontstaan door drooglopen van de motor zijn in geen geval verzekerd  en de huurder wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Ook kan de motor bij een helling van meer dan 10 graden tijdens het zeilen niet gebruikt worden, omdat de motor dan geen water en olie krijgt.

Annulering van de verhuurder of verlagen van de charterprijs bij te late overname of schades.

1)Wordt het jacht of het vervangingsjacht niet op de afgesproken tijd afgegeven door de verhuurder, dan kan de huurder op zijn vroegst 24 uren daarna de volledig betaalde betalingen terug krijgen. Bij een charterduur van 2 of meer weken verhoogd zich deze duur met 24 uur per gehuurde week.

2)Verdere vorderingen van de huurder, behalve nalatigheid van de verhuurder zijn uitgesloten. Treedt de huurder niet van het contract terug , dan behoud hij zich het recht op terug betaling van de charterprijs omdat het schip later over gegeven wordt.

3)Schades aan het jacht of de uitrusting die de zeewaardigheid van het jacht niet benadelen en het gebruik van het jacht niet beïnvloeden, zijn geen ontbindende voorwaarden van het contract. Terugbetaling of mindering van de huurprijs is hierbij uitgesloten.

 

Aansprakelijkheid van de verhuurder

1)de verhuurder is alleen aansprakelijk  voor schades die door de huurder en zijn crew zijn ontstaan als gevolg van nalatigheid van de verhuurder.

2)de verhuurder is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door onnauwkeurigheden, fouten, veranderingen van de zeekaarten, handboeken, kompas etc.

3)vorderingen van de huurder als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het jacht door schades of uitval die door de huurder of derden tijdens de charterperiode zijn ontstaan zijn uitgesloten.

 

Aansprakelijkheid van de huurder

1)Voor acties en verzuim van de huurder, waarvoor de verhuurder van derden aansprakelijk gesteld wordt, stelt de verhuurder de huurder aansprakelijk voor alle privé en strafrechtelijke gevolgen. Ook voor alle gerechtelijke kosten en van de advocaat wordt de huurder aansprakelijk gehouden. De huurder neemt het jacht over op eigen verantwoordelijkheid.

2)Verlaat de huurder het jacht op een andere plaats dan de afgesproken plaats, om wat voor reden dan ook, dan draait de huurder voor alle kosten op die nodig zijn om het schip weer terug te brengen naar de thuishaven. Zowel op het land als op het water. Als het terugbrengen van het schip na de charterperiode valt dan telt de periode totdat het schip weer in de thuishaven ligt.

3)Het te laat terug brengen van het jacht wordt aan de huurder doorberekend en het niet in gebruik hebben van het jacht kan ook worden door berekend.

4)Het afsluiten van een Cascoverzekering door de verhuurder is niet een vrijstelling voor de huurder voor aansprakelijk van de schades die de huurder maakt. Deze verzekering dekt alleen bij schades die zijn ontstaan door nalatigheid van de huurder.

5)De voorwaarden van de verzekeraar, die op aanvraag graag gestuurd worden. De huurder is verantwoordelijk voor de zelf gemaakte schades en het bedrag hiervan kan worden ingehouden van de betaalde borg. Bij schadevrije teruggave van het jacht en de uitrusting wordt de borg in zijn geheel terug gegeven. Schades en verlies van spullen worden met de borg verrekend. Mocht het bedrag van de schades of verlies hoger zijn dan de borg dan kan de verhuurder dit in rekening brengen. Om verzekerings- en technische redenen zijn onze jachten met een GPS systeem uitgerust. Het afsluiten van een vaarvakantieverzekering wordt dringend aanbevolen. De verhuurder zorgt er graag voor dat de huurder de papieren hiervan ontvangt.

 

Overeenkomsten/ Informatie/ Clausules

 • Een verlenging van de charterperiode is alleen mogelijk en toegestaan met toestemming van de verhuurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde een prijs wijziging door te voeren en bij fouten in de berekening van de charterprijs en van de daar toebehorende extra’s de prijs aan te passen aan de hand van de meest recente prijslijst zonder dat de rechtsgeldigheid wordt aangetast.

2) Mondelinge toezeggingen en overeenkomsten zijn alleen geldig na toestemming van de  verhuurder. Dit geldt ook voor een verklaring op afstand. Er wordt altijd eerlijke informatie doorgegeven.

3) De niet juist geformuleerde regelementen in de hierboven beschreven huurvoorwaarden zijn geen geldige voorwaarden voor ontbinding van het contract. De beide partijen spreken samen af de niet juist geformuleerde regelementen zo aan te passen dat een ieder met de overeengekomen afspraken akkoord kan gaan.

 

Bevoegde rechtbank, aanwendbaar recht

Voor gezamenlijk aanspraak in de relatie tussen de huurder en de verhuurder is het recht toepasbaar via de rechtbank van de verhuurder